Gèr Huntjens

Wie was Gèr Huntjens?

(1927- 2009)

Gèr Huntjens werd geboren in 1927 in Kerkrade, bracht zijn jeugd door in Oud-Valkenburg en de rest van zijn kunstzinnige leven in Maastricht.

Gèr was geen man die aan de weg timmerde. Hij werkte in alle bescheidenheid. Een bekend journalist schreef eens over hem: “Als hij elders in het land, waar de grote reclamebureaus gevestigd zijn, zijn werk zou doen, zou hij als zijn mond zo groot was als de kracht van zijn werk, zich snel naar voren hebben gewerkt. Huntjens is een uitzonderlijk kunstenaar, die in eigen stad en streek nauwelijks bekend is”

Gèr Huntjens was een kunstzinnig filosoof. Hij bekeek de mensen, bestudeerde ze en legde zijn oordeel neer in een cartoon. Hij verstond de kunst om de mens in zijn situatie te bevriezen: geen tekst, geen uitleg nodig. Zijn cartoons lokken nog steeds een glimlach of soms een schaterlach uit. Je begrijpt direct het komische van de situatie, maar Gèr zag het voor jou en legde het vast met de beheerste lijnen van zijn grafisch vakmanschap.

Misschien omdat hij in woord en geschrift niet altijd sterk was, verstond Gèr als geen ander de kunst van het schrijven zonder woorden. Hij was alleen al door zijn scherpe lijnvoering en briljante vlakverdeling in staat zijn hele persoonlijkheid uit te drukken.

Wat deed Gèr Huntjens?

Gèr Huntjens genoot zijn opleiding aan de Stadsacademie van Maastricht en studeerde cum laude af aan de Jan van Eyck Academie te Maastricht. Hubert Lévigne was daar zijn belangrijkste leermeester, zeker wat de grafische kunst betrof.

Gèr ging als vormgever aan de slag bij de Kristalunie te Maastricht en later als grafisch ontwerper bij de grotere drukkerijen in dezelfde stad. Een enorme productie bracht hij tot stand: van bierviltjes tot kerkramen en alles wat daar tussen zit aan industrieel ontwerp. Hij paste zijn kunst toe op grote affiches, illustraties, huisstijlen en logo’s, boekomslagen, folders en verpakkingen.

Zo werkte hij mee aan het ontstaan van het gekleurde glas dat door de Kristalunie onder de naam ‘Carnaval’ op de markt werd gebracht en de wereld veroverde. Hij ontwierp glas-in-lood ramen voor de St. Bavo kerk te Breda.

Van een geheel andere orde was weer het ontwerp van de mascotte van de politie Regio Zuid en het logo van de gemeentepolitie Maastricht.

Hij illustreerde ook boeken van bekende schrijvers en dichters als Felix Timmermans en Mathias Kemp.

Evenzeer was hij een gedreven beoefenaar van gebruiksgrafiek op kleine objecten als bidprentjes, ex libris, uitnodigingen, verjaardags-kaarten, geboorteaankondigingen, overlijdensberichten, huiszegens en kerstwensen.

Hoe klein en onbenullig lijkend ook, steeds was de innerlijke kracht van zijn stijl duidelijk zichtbaar.

Gèr kreeg onder het pseudoniem ‘Hunt’ vooral bekendheid door de publicatie van zijn cartoons in Nederlandse weekbladen als Panorama, de Katholieke Illustratie, Nieuwe Revu en Elsevier Select en Duitse weekbladen als Hör Zu, Quick en Neue Revue. Ook in Zwitserland, Belgie en Frankrijk werden zijn cartoons regelmatig gepubliceerd. Internationale erkenning als cartoonist kreeg hij door een afbeelding van zijn hand op de omslag van Knaus Lachende Welt, hét cartoonboek van Europa. In Maastricht verschenen van hem vier bundels volledig gevuld met ‘Hunthumor’.

Maar hij ontpopte zich als een veelzijdig kunstenaar. Naast graficus, designer, glaskunstenaar en cartoonist was hij schilder. De kunstschilder Huntjens werd geïnspireerd door het surrealisme van onder meer René Magritte.

In Gèr’s werken zie je de vakbekwame graficus die speelt met zijn fantasieën. Elk schilderij van zijn hand is qua techniek een juweeltje.

Hoewel er tot in Amerika belangstelling bestond voor zijn werk, hechtte Gèr aan een rustig en teruggetrokken leven. Het hoefde voor hem allemaal niet zo nodig.

Daarom zijn zijn werken in de loop der tijden ook maar zelden geëxposeerd.

Waar werden zijn werken wel tentoongesteld?

In 1947 bij de oprichting van de kunstkring ‘Henry Jonas’ in Valkenburg werd hij door de pers al opgemerkt als jong veelbelovend talent.

In 1955 was hij deelnemer van de belangrijke Contour tentoonstelling in Het Prinsenhof te Delft (de Vaderlandse Biënnale) samen met o.a. Karel Appel, Gene Eggen, Edgar Fernhout, Aad de Haas en Wim Noordhoek

In december 1959 nam hij deel aan de tentoonstelling: Grafiek uit Nederlands Limburg in Hasselt met o.a. Gene Eggen, Aad de Haas, Hubert Lévigne, Jac. Van Lijf, Emile Taalman en Max Verboeket

1970 Expositie in het Kritzraedthuis te Sittard met drie andere vooraanstaande Nederlandse cartoonisten

Tentoonstelling van 250 Hunt-cartoons en grafische werkstukken in 1975 in Maastricht bij de opening van expositieruimte ‘t Klokkehoes in Maastricht en in hetzelfde jaar een expositie van zijn cartoons in het ziekenhuis van Sittard.

1991 Expositie van de eerst afgestudeerden van de Jan van Eyck Academie, georganiseerd door Arts-Agency.

Gèr Huntjens won twee opmerkelijke en zeer uiteenlopende prijzen: in 1955 de hoogste prijs voor een werkstuk uitgevoerd in plakkaatverf op de Biënnale van Milaan en in 1959 de ‘Gouden Noot’ voor zijn design van verpakkingen.

Kerstmis 2009 overleed Gèr Huntjens op 82-jarige leeftijd in Maastricht.

Hij was gezegend met een groot talent, dat door eigen toedoen haast onopgemerkt bleef.

 
08

 

 

 

16

 

 

Who was Gèr Huntjens?

(1927- 2009)

Gèr Huntjens was born in Kerkrade, the Netherlands, in 1927. He spent his youth in Oud-Valkenburg and the rest of his artistic life in Maastricht.

Gèr did not like being in the limelight and worked in a very modest way. A well-known journalist once wrote of him: “If he had worked elsewhere in the country, where the big advertising agencies are located, he would soon have worked his way to the top – at least if his mouth had been as big as his work was powerful. Huntjens is an exceptional artist, who is hardly known in his own part of the country”.

Gèr Huntjens was an artistic philosopher. He observed people, studied them and set down his verdict in a cartoon. He understood the art of freezing someone in their situation, with no need for texts or explanations. His cartoons still elicit a smile or even a roar of laughter. You understand the comedy of the situation immediately, but Gèr saw it before you and recorded it in the controlled lines of his graphic skills.Maybe because speech and writing were not his strongest points, nobody understood the art of writing without words like Gèr. He could express his whole personality just through his precise lines and brilliant division of surfaces.

What did Gèr Huntjens do?

Gèr Huntjens studied at the Stadsacademie van Maastricht and graduated with distinction from the Jan van Eyck Academy in Maastricht.Hubert Lévigne was his most important teacher at the academy, especially as far as graphic art was concerned.

Gèr started working as a designer with the Kristalunie in Maastricht and went on to become a graphic designer with the larger printing firms in the same city. He produced many industrial designs, from beer mats to church windows and everything in between. He applied his art to large posters, illustrations, corporate styles and logos, book covers, brochures and packaging.

He worked, for instance, on creating the coloured glass marketed by the Kristalunie under the name ‘Carnaval’, which conquered the world. He also designed the stained glass windows of the St. Bavo church in Breda.

In a different class altogether, he designed the mascot of the Regio Zuid police and the logo of the Maastricht metropolitan police.

He also illustrated books by such renowned writers and poets as Felix Timmermans and Mathias Kemp.

He was an equally enthusiastic practitioner of graphic design on small consumer items, such as devotional pictures, ex libris, invitations, and birthday, birth announcement, memorial, new home and Christmas cards.

No matter how small or apparently insignificant the item, the inner power of his style was always clearly visible.

Under the pseudonym ‘Hunt’, Gèr became best known for his cartoons in the Dutch weeklies, such as Panorama, de Katholieke Illustratie, Nieuwe Revu and Elsevier Select, and German weeklies like Hör Zu, Quick and Neue Revue. His cartoons were also regularly published in Switzerland, Belgium and France. He gained international recognition as a cartoonist for his illustration on the cover of Knaus Lachende Welt, the leading European cartoon book. Four volumes of his cartoons, entitled ‘Hunthumor’ were published in Maastricht.

But he turned out to be a very versatile artist. Besides his work as a graphic artist, designer, glass artist and cartoonist, he was also a painter. Huntjens the painter was inspired by the Surrealism of René Magritte, for example.

In Gèr’s works, you see the accomplished graphic artist giving free rein to his imagination. Each of his paintings is a technical gem.

Although there was interest in his work as far afield as America, Gèr preferred to lead a quiet and secluded life. He was not interested in fame and glory.

This is why his works were seldom exhibited over the years.

So where were his works exhibited?

At the foundation of the ‘Henry Jonas’ art circle in Valkenburg, in 1947, the press already picked him out as a talented young artist with great promise.

In 1955, he took part in the important Contour exhibition in Het Prinsenhof in Delft (de Vaderlandse Biënnale), along with artists like Karel Appel, Gene Eggen, Edgar Fernhout, Aad de Haas and Wim Noordhoek.

In December 1959, he took part in the exhibition Grafiek uit Nederlands Limburg in Hasselt, alongside Gene Eggen, Aad de Haas, Hubert Lévigne, Jac. Van Lijf, Emile Taalman and Max Verboeket

1970: Exhibition in the Kritzraedthuis in Sittard with three other prominent Dutch cartoonists.

 

1975: Exhibition of 250 Hunt cartoons and graphic works in Maastricht at the opening of the exhibition space ‘t Klokkehoes, and in the same year an exhibition of his cartoons in Sittard Hospital.

1991: Exhibition of the first graduates of the Jan van Eyck Academy, organised by Arts-Agency.

 

Gèr Huntjens won two notable and very different awards: first prize for a work executed in gouache at the Milan Biennial, in 1955, and the ‘Gouden Noot’ for his packaging designs, in 1959.

Gèr Huntjens died at the age of 82 in Maastricht, at Christmas time in 2009.

He was blessed with great talent, which through his own agency went almost unnoticed.